VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 19. 05. 2014
Počet stran 49
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo vro0013
Jméno Tomáš
Příjmení Vrožina
Tituly
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh technologického efektoru pro mobilní robot ARES
cizojazyčně The Construction Design of Technology Effector for Mobile Robot ARES
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem technologického efektoru, který bude upevněn na stávající rameno mobilního robotu ARES. Po dohodě s vedoucím bakalářské práce byl navržen efektor pro označování objektů sprejem. Součástí bakalářské práce jsou čtyři varianty řešení a na základě hodnotové analýzy byla vybrána optimální varianta. Ta je rozpracována do úrovně 3D modelu, který byl vytvořen pomocí CAD systému Creo Parametric 2. Práce obsahuje kontrolu namáhaných součástí, cenovou kalkulaci a výběr pohonných jednotek.

cizojazyčně

This bachelor thesis deals with constructional proposal of technology effector which will be attached to existing arm of mobile robot ARES. According to the agreement with the thesis supervisor, the effector for labeling objects spray was designed. This work consists of four alternative solutions and selection of the optimal solution based on value analysis. This optimal variant is developed to the 3D model drawings level by using Creo Parametric 2 CAD system. The work contains the control exposed part, price calculation and a choice of powertrains.

Dosažené výsledky česky

V práci byla dopodrobna zpracována optimální varianta technologického efektoru. Funkční části efektoru byly zakryty speciálním rukávcem. Hmotnost byla vyčíslena na 1,251 kg. Celková cena se pohybuje okolo 6000 kč.

cizojazyčně

In thesis was elaborated in detail the design of optimal variant technology effector.

The function part of effector been covered so special sleeves. Weight was estimated at 1,251 kg. Total price is around 6000 CZK.