VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 19. 05. 2014
Počet stran 60
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo cer667
Jméno Tomáš
Příjmení Červenka
Tituly Bc.
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Výukové pracoviště s průmyslovým robotem IRB360
cizojazyčně Educational Workplace with IRB360 Industrial Robot
Abstrakt česky

Diplomová práce pojednává o vytvoření a odladění výukových aplikací na pracovišti s průmyslovým robotem ABB IRB360 FlexPicker. Řešené aplikace využívají subsystém strojového vidění, instalovaného na pracovišti, s následnou analýzou obrazu v softwaru PickMaster. Úvodní část práce obsahuje rešerše o použití robotu s delta strukturou a systému strojového vidění. Dále je popsán stávající stav pracoviště na Centru robotiky včetně popisu všech instalovaných periferii. V hlavní části práce jsou popsány tři aplikace, ke kterým jsou vytvořeny podrobné návody do cvičení. Aplikace jsou navrženy od nejjednodušších Pick&Place a třídění objektů podle barvy až po složitější inspekční úlohu kontroly úplnosti balení.

cizojazyčně

The thesis deals with the creation and specification educating applications in the workplace with the industrial robot ABB IRB360 FlexPicker. Applications, which I deal with use subsystem of machine vision installed in the workplace, with following analysis of image in the software PickMaster. Introduction contains researches about using robots with delta structure and system of a machine vision. Further there is described existing state of the workplace in the Robotic Center including description of all installed peripherals There are described three applications for which are created detailed instruction for practice in the main part. Applications are created from the simplest Pick&Place and the sorting objects by colour to more complicated inspection tasks of control of the completeness of the package.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je vytvoření a odladění tři výukových aplikací, ke kterým je doložen podrobný návod do cvičení. Aplikace jsou navrženy od nejjednodušších Pick&Place a třídění objektů podle barvy až po složitější inspekční úlohu kontroly úplnosti balení. K práci byly také vytvořeny manuály ke kalibraci robotu IRB360 a návod na synchronizaci dopravníku, kamery a robotu.

cizojazyčně

The result is the creation and debugging of three educational applications, which substantiated detailed instructions to exercise. Applications are created from the simplest Pick&Place and the sorting objects by colour to more complicated inspection tasks of control of the completeness of the package. The work was also created manuals to calibrate the robot IRB360 and instructions to synchronize the conveyor, cameras and robots.