VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 19. 05. 2014
Počet stran 68
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sei0008
Jméno Ondřej
Příjmení Seidler
Tituly Bc.
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Výukové pracoviště s průmyslovým robotem IRB140
cizojazyčně Educational Workplace with IRB140 Industrial Robot
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá tvorbou výukových úloh pro robotizované pracoviště. Ve všech úlohách je využit článkový dopravník a robot ABB IRB 140. První úloha je zaměřena na manipulaci s kostkami, druhá na třídění dvou různých objektů pomocí systému strojového vidění. Třetí úloha se zabývá pokročilým využitím systému strojového vidění k rozpoznávání dominových kamenů a jejich ukládání na zvolené pozice na vyskladňovací plochu.

cizojazyčně

This thesis deals with making of educational tasks for robotic workplace. In all tasks is used apron conveyor and ABB IRB 140 robot. First task focus on manipulation with cubes, second on sorting of two different objects using compact vision system. Third task focus on advanced use of compact vision system to identify domino stones and their storing to positions on table.

Dosažené výsledky česky

První úloha byla testována skupinou studentů prvního ročníku navazujícího magisterského studia oboru Robotika. Problematická místa byla optimalizována. Všechny úlohy jsou detailně popsány v návodech, které jsou přiloženy v elektronické podobě. Návody mají celkový rozsah 137 stran A4.

cizojazyčně

First task was tested by students from first class master study course of study Robotic. Problematic places were optimised. All tasks are described in detail in manuals that are attached in electronic form. Manuals consist of 137 A4 pages.