VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 19. 05. 2014
Počet stran 114
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo haj0012
Jméno Jan
Příjmení Hajný
Tituly Bc.
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční řešení segmentového kola pro pohyb po schodech
cizojazyčně The Mechanical Design of a Segmented Wheel for Stairs Climbing
Abstrakt česky

Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem segmentového kola pro pohyb po schodech. Součástí práce byla i realizace zmenšeného testovacího prototypu podvozku, podpořená v projektu Studentské grantové soutěže 2013. U úvodu je vypracována rešerše, věnovaná normám pro stavbu schodišť a mobilním systémům pro překonávání podobných překážek. Dále je proveden silový rozbor mechanismu kola, z něhož jsou určeny požadované síly a momenty. Je navrženo několik variant řešení dvou konstrukčních uzlů, které jsou rozpracovány ve formě 3D modelu v prostředí softwaru Creo. Výkresová dokumentace je součástí přílohy této práce. Na přiloženém CD se nachází 3D modely navržených řešení i celková koncepce podvozku.

cizojazyčně

The thesis deals with the design of a segmental stair climbing wheel. As a part of this work a reduced trial prototype of an undercarriage was constructed, the project of which was lent support in the Student Grant Competition 2013. The introductory part of the thesis offers a summary of the standards of staircase construction and of mobile systems for overcoming similar obstacles. Next, a force analysis of the wheel mechanism is provided and desiderative forces and moments are pinpointed. Several solutions of two constructive nodes are proposed and developed in the form of a 3D model in the environment of the Creo software. The drawing documentation is a part of the thesis attachments. The enclosed CD carries 3D models of proposed solutions together with the overall concept of the undercarriage.

Dosažené výsledky česky

Na základě vypracované analýzy současného stavu řešení problematiky byly sestaveny požadavky na konstrukci podvozku se segmentovými koly. Bylo navrženo několik variant řešení dvou konstrukčních uzlů, které jsou rozpracovány ve formě 3D modelu v prostředí softwaru Creo. Na základě zvolených kritérií byla vybrána vhodná kombinace výsledného řešení. Součástí práce byl projekt realizace zmenšeného testovacího prototypu podvozku, podpořená v projektu Studentské grantové soutěže 2013.

cizojazyčně

Based on the developed analysis of the current state of the topic were compiled requirements chassis designs with segmented wheels. It was proposed several possible solutions of two constructive nodes are proposed and developed in the form of a 3D model in the environment of the Creo software. Based on the selected request was chosen appropriate combination of the resulting solution. As a part of this work a reduced trial prototype of an undercarriage was constructed, the project of which was lent support in the Student Grant Competition 2013.