VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 19. 05. 2014
Počet stran 99
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo buc150
Jméno Jonáš
Příjmení Buchta
Tituly Bc.
Vedoucí doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh paletového výměníku
cizojazyčně Engineering design of pallet exchanger
Abstrakt česky

V diplomové práci je zpracován konstrukční návrh paletového výměníku pro manipulaci s europaletami, který je součástí stávajícího robotizovaného pracoviště na obrábění kohoutu. V úvodu práce je seznámení se stávajícím pracovištěm. Dále je provedená analýza současných manipulátorů palet a jejich pohybů. Na základě seznámení a provedené analýzy je sestaven požadavkový list. V práci jsou navrženy tři varianty řešení paletového výměníku. S použitím hodnotové analýzy je vybráno optimální řešení, které je dále rozpracováno podrobně, k němuž je vytvořen i 3D model. V závěru práce je uvedeno zhodnocení dosažených výsledků. Diplomová práce zahrnuje výkresovou dokumentaci sestavy paletového výměníku, podsestavy zvedacího zařízení a výrobního výkresu bočního krytu.

cizojazyčně

In my master thesis is processed the design pallet exchanger for handling pallets, which is part of the existing robotic workstation for machining valve. The introduction is an introduction to the current workplace. Further analysis is made of the current pallet handlers and their movements. Based on the introduction and the analysis is compiled wish list. The paper proposed three possible solutions pallet exchanger. Using value analysis is selected optimal solution, which is further elaborated in detail, on which is formed as a 3D model. The conclusion is given of the results obtained. The thesis includes drawings pallet exchanger assemblies, subassemblies, lifting equipment and production drawing of side cover

Dosažené výsledky česky

Na základě požadavkového listu jsou navrženy tři varianty, kde hodnotovou analýzou je vybráno výsledné řešení paletového výměníku, které odpovídá dispozicím výrobní linky pro obrábění tělesa kuželového kohoutu. Dále jsou podrobně popsány pohyby palet na výměníku. Součásti konstrukčního řešení je výpočet řetězového dopravníku a kuličkového šroubu. K práci je přiložen 3D model a výkresová dokumentace sestavy paletového výměníku, podsestavy zvedacího zařízení a výrobního výkresu bočního krytu

cizojazyčně

Based on requirements sheet is designed with three variants, where the value analysis of the resulting solution is selected pallet exchanger, which corresponds to the disposition of the production line for processing conical valve body. Below are mentioned movements pallet exchanger. Components of the structural design, the calculation of the chain conveyor and the ball screw. The work is accompanied by a 3D model and drawings pallet exchanger assemblies, subassemblies, lifting equipment and production drawing side of cover.