VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 19. 05. 2014
Počet stran 51
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo pre0042
Jméno Adam
Příjmení Přeček
Tituly
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Úprava senzorové hlavy pro mobilní robot HERCULES
cizojazyčně The Redesign of the Sensor Head for the Mobile Robot HERCULES
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem nové senzorové hlavy robotu HERCULES. V úvodu jsou vyhodnoceny parametry původního řešení a vlastnosti komponent, které obsahuje. Následně jsou sepsány požadavky na nové řešení a popis nových variant z požadavků vycházejících. Nejlépe vyhovující varianta je dále rozřešena a postupně nabývá reálných parametrů. K závěru je nové řešení popsáno a v příloze nakreslen výkres.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with a design of a new sensor head of the robot HERCULES. At the beginning are evaluated parameters of the original design features and components which it contains. Subsequently there are written demands for new solutions and description of new variants based on the requirements. Top compliant variant is resolved and gradually it gets real parameters. In the conclusion a new design is detaily described and in there is its drawing in annex.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem je navržení nové senzorové hlavy, která splňuje hlavní kritéria požadavkového listu. Izoluje vnitřní soustavu senzorů od okolního prostředí a je zachována kvalita snímání.

cizojazyčně

The result is a new design of sensor head which meets the main criteria of the requirement sheet. System isolates sensors from the environment and maintain the quality of imaging.