VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 19. 05. 2014
Počet stran 99
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo gal0018
Jméno Matěj
Příjmení Gala
Tituly Bc.
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční řešení a realizace podvozku se všesměrovými koly
cizojazyčně The Mechanical Design and Realization of a Chassis with Omnidirectional wheels
Abstrakt česky

Práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací podvozku se všesměrovými koly pro testovací účely. Úvodní rešerše se zabývá příbuznými kolovými podvozky, rozborem, řízením a aplikací všesměrových kol. Obsahuje také poznatky studie kombinovaného podvozku se všesměrovými koly. Z návrhu testovacích variant podvozku byla na základě výkresové dokumentace a výpočtů realizována nejvýhodnější varianta, na které byly zkoušeny vlastnosti všesměrových kol jízdními režimy a jejich energetická náročnost. Poznatky a nápady k vylepšení testovacího podvozku využívají další koncepce podvozků uvedené v závěru práce.

cizojazyčně

This work deals with the design and realization of the chassis with omnidirectional wheels for testing purposes. Preliminary research deals with relatives wheeled chassis, analysis, control and applications of omnidirectional wheels. It also includes the study of chassis combined with omnidirectional wheels. The design of test variant chassis was based on drawings and calculations performed best variant, which were tested features omnidirectional wheel drive modes and their energy demands. Knowledge and ideas to improve the test chassis are used in another chassis concept mentioned in the conclusion.

Dosažené výsledky česky

Na základě požadavkového listu bylo navrženo několik variant testovacího podvozku. Po realizaci podvozku byly provedeny testy, jejichž účelem bylo odzkoušení jeho chování a odladění jeho nedostatků. Byly navrženy další koncepce podvozku, které mají za úkol ukázat další cesty řešení všesměrového podvozku a zlepšit jízdní a manévrovací vlastnosti testovacího podvozku. Projekt byl podpořen v rámci Studentské grantové soutěže SGS 2013.

cizojazyčně

As requested in the task sheet, there have been developed several modifications of the testing chassis. After all chassis were designed, each of them was tested to find out, how it behaves and to debug all drawbacks. According to results, there were designed other conceptions of chassis that are supposed to show more possibilities of omnidirectional chassis and to improve the driveability and maneuverability. The project was promoted by the Student Grant Competition SGS 2013.