VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 19. 05. 2014
Počet stran 48
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo nem0048
Jméno Viktor
Příjmení Němec
Tituly
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční řešení modulu mobilního robotu pro přepravu transportních palet se zdvihacím mechanismem
cizojazyčně The Mechanical Design of a Mobile Robot Module with a Lifting Mechanism for Transportation of Pallets
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá řešením modulu mobilního robotu pro přepravu transportních palet se zdvihacím zařízením. Na začátku práce bylo vytypováno několik výrobců podobných transportních zařízení, kteří působí na světovém trhu. Dále bylo nastíněno nejčastější řešení válečkových dopravníků se schématickým návrhem dopravníku pro který je je robot konstruován. Ze čtyř navrhovaných variant řešení byla vybrána nejvhodnější varianta pomocí hodnotové analýzy. Vybraná variant je dále rozpracována až do podoby 3D modelu.

cizojazyčně

The most significant subject, which is dealt with in my thesis is the mechanical design of a mobile robot module with a lifting mechanism for transportation of pallets. In the first part of my work several manufacturers producing similar transporting devices and operating in the world markets are identified. The most frequent design of roller conveyors was outlined together with the schematic design of the conveyor, the robot was designed for. The most suitable variant was chosen out of four variants using value analysis. The chosen variant was worked up into 3D model.

Dosažené výsledky česky

V bakalářské práci se mi podařilo navrhnout způsob odběru palety, včetně omezujících rozměrů pro odběrné místo dopravníku. Při návrhu robotu bylo využito co nejvíce normovaných součástí pro zlevnění a zrychlení výroby celého zařízení. Vybraná varianta modulu byla dořešena do úrovně 3D modelu zahrnující svarky jednotlivých konstrukcí zdvihacího mechanizmu.

cizojazyčně

In my bachelor thesis I succeeded in designing the way of handling the pallet, including the limiting dimensions for the handling space for the conveyor. As many as possible standardized components were used while designing the robot to achieve cheaper and faster manufacturing of the whole device. The chosen variant of the module was worked up into a 3D model that includes the weldments of the individual constructions of the lifting mechanism.