VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 19. 05. 2014
Počet stran 44
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo bad0024
Jméno Jan
Příjmení Badal
Tituly
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční řešení modulu mobilního robotu s válečkovým dopravníkem pro přepravu transportních palet
cizojazyčně The Mechanical Design of a Mobile Robot Module with a Roller Conveyor for Transportation of Pallets
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení modulu mobilního servisního robotu pro přepravu transportních palet. Modul je řešen jako krátký válečkový dopravník s vlastním pohonem pro brždění při nakládání a uvádění do pohybu při vykládání.

cizojazyčně

The thesis deals with the design of the mobile service robot module for transportation of pallets. The module is designed as a short self-propelled roller conveyor for braking during loading and putting into motion when unloading.

Dosažené výsledky česky

V bakalářské práci bylo navrženo konstrukční řešení modulu s válečkovým dopravníkem a rozpracována jeho optimální varianta. Byl navržen vhodný pohon a dosaženo minimálních rozměrů a hmotnosti modulu pro zadané požadavky.

cizojazyčně

In this Bachelor's thesis was proposed Mechanical design of module with roller conveyor and elaborated its optimal Variant. A suitable drive was designed and achieved a minimum size and weight requirements for the specified module.