VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 19. 05. 2014
Počet stran 67
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sir059
Jméno Petr
Příjmení Široký
Tituly Bc.
Vedoucí Ing. Jiří Marek
Konzultant
 
Název práce česky Návrh inspekčního robotu pro kanalizaci
cizojazyčně Design of Inspection Robot for Sewerage
Abstrakt česky

ŠIROKÝ, P. Návrh inspekčního robotu pro kanalizace: Diplomová práce Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robototechniky, 2014, 67 s., vedoucí Ing. Jiří Marek Diplomová práce se zabývá návrhem robotu určeného k inspekce kanalizace. V úvodu je provedena analýza stávajícího stavu v servisní robotice a jsou popsány již existující roboty do kanalizace. V další části byly navrženy varianty řešení a z nich vybrána optimální varianta k následnému podrobnějšímu propracování. Výherní varianta byla detailně prokonstruována.

cizojazyčně

ŠIROKÝ, P. Design of Inspection Robot for Sewerage: Thesis, Ostrav: VŠB-Technical University, Fakulty of Mechanical Engineering, Department of Robotíce, 2014, 67 p., head: Ing. Jiří Marek This thesis describes the design of the robot intended for sewer inspection. The introduction is an analysis of the current state of robotics and describes the existing robots into drains. In the next section were designed alternative solutions and selected the optimal one option for subsequent more detailed elaboration. Subsequently, the resulting variant of detail been resolved.

Dosažené výsledky česky

Byl navrženy tři varianty. Z nich byla vybrána jedna, která byla konstrukčně řešena. Navržený pásový inspekční robot projede potrubím o průměru 150 mm, projede 45 °kolenem, překoná překážku vysokou 20 mm a má ponor 45 mm

cizojazyčně

It was designed in three variants. Of these, one was selected which was structurally resolved. Designed tracked inspection robot passes a pipe diameter of 150 mm, passes 45 ° bends, overcomes the obstacle of 20 mm high and has a draft of 45 mm