VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 09. 2006
Počet stran 76
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo stu069
Jméno Roman
Příjmení Stuchlík
Tituly Bc.
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant Ing. Vladislav Buzek
 
Název práce česky Konstrukční řešení polohovacího manipulátoru s paralelní kinematickou strukturou pro obráběcí centrum
cizojazyčně Design of the positioning manipulator with a parallel kinematic structure for a machining centre
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením manipulátoru s paralelní kinematickou strukturou pro obráběcí centrum. V úvodu jsou uvedeny stávající konstrukce a navrženy tři varianty řešení. Metodou technického hodnocení je vybrána optimální varianta. Zvolená varianta je konstrukčně zpracována v programu Pro/Engineer. Práce rovněž obsahuje konstrukční a kontrolní výpočty jednotlivých konstrukčních prvků. Konstrukční řešení je doloženo sestavnými výkresy manipulátoru.

cizojazyčně

Thesis deals with constructional solution of positioning manipulator with a parallel kinematic structure for a machining centre. Existing constructions of such manipulators are shown in the introductory part of the work and tree variants of solution designed. The optimal variant is choosen by method of technical classification. The select variant is designed by a Pro/Engineer software. The thesis work also strength calculation and check calculation of individual constructional parts. The design solution is demonstrated by a assembly drawings of the manipulator.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem diplomové práce je konstrukční návrh polohovacího manipulátoru s paralelní kinematickou strukturou pro obráběcí centrum s nosností 30 kg. Celková hmotnost robotu o rozměrech 604 x 609 x 512 (612) mm je 145,2 kg. Manipulátor je detailně vymodelován v systému Pro/Engineer. Celé řešení je doloženo sestavnými výkresy a pevnostními výpočty základních strojních součástí.

cizojazyčně

Outcome of the thesis is constructional proposal of the positioning manipulator with a parallel kinematic structure for a machining centre with payload to 30 kg.

Total weight of robot with proportions 604 x 609 x 512 (612) mm is 145,2 kg. Manipulator is shaped in detail in system Pro/Engineer. Whole solution is documented with assembly drawings and strength calculation of basic mechanical parts.