VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2015
Počet stran 49
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo joc0020
Jméno Jan
Příjmení Jochec
Tituly
Vedoucí Ing. Ján Babjak, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Energetické zdroje MR
cizojazyčně Power sources for Mobile Robotics
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá energetickými zdroji mobilních robotů. V práci byla nejprve provedena kompletní rešerše v současné době dostupných typů akumulátorů. Následně byly postupně specifikovány všechny požadavky na energetický subsystém robotu a jeho jednotlivé části. Návrh byl následně realizován na platformě Arduino a vývojovém modulu pro bateriový management firmy Texas Instruments.

cizojazyčně

This Bachelor thesis deals with power sources for mobile robotics. First, a complete research for the thesis was performed among currently available battery types. Subsequently, all requirements for energy subsystem of a robot and its parts were specified step by step. Consequently, the project was realized on the Arduino platform and a battery management evaluation module from Texas Instruments company.

Dosažené výsledky česky

Dle zadání byla nejprve vypracována rešerše, poté byly stanoveny požadavky na komplexní energetický subsystém a sestaven požadavkový list. V následující části práce byly zprvu propojeny a oživeny jednotlivé komponenty a následně podrobeny testování. Výsledky této práce by mohly být využity při návrhu libovolného energetického subsystému, který zahrnuje pěti až deseti článkový akumulátor.

cizojazyčně

First, a complete research about currently available battery types was performed and subsequently all requirements for energy subsystem were specified. In the next part of this thesis firstly all parts were connected together and tested. Results of this thesis could be used for any project, which contains five to ten cell battery.