VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2015
Počet stran 65
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hei0014
Jméno Pavel
Příjmení Heider
Tituly Bc.
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant
 
Název práce česky Návrh a konstrukce zařízení pro rehabilitační účely
cizojazyčně Design of Equipment for Rehabilitation Purposes
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro rehabilitaci dolních končetin. V úvodu je proveden průzkum současné nabídky rehabilitačních přístrojů na trhu. Na základě požadavkového listu jsou navrženy čtyři varianty řešení. Pomocí hodnotové analýzy je vybráno vhodné řešení, které je v další části práce podrobněji rozpracováno. V CAD systému Creo Parametric je vytvořen detailní 3D model a výkresová dokumentace. Výpočtová část je provedena v programu MathCAD.

cizojazyčně

The present master´s thesis concerns itself with the design of the device for lower extremities rehabilitation. The introductory part is dedicated to a survey of the current offer of rehabilitation devices available on the market. Four possible solutions are proposed on the basis of a request form. The appropriate solution is selected by means of value engineering and it is further elaborated on in detail in the next section of the thesis. A detailed 3D model and drawing documentation are created using the Creo Parametric design software in CAD. The computing part is carried out in the MathCAD programme.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem této diplomové práce je stacionární rehabilitační zařízení dolních končetin. Skládá se z polohovatelného křesla, dvou lineárních pojezdů, měřicí hlavy a měřicího ramene. Maximální nosnost křesla je 130 kg. Zátěž (direct drive motor) dokáže působit momentem až 350 Nm. Celkové zástavbové rozměry zařízení jsou 1,5 x 2,5 m.

cizojazyčně

The result of the master´s thesis is an stationary rehabilitation device for lower extremities. The device consists of adjustable chair, two linear motions, measuring device and measuring handle. Maximal load capacity of the chair is 130 kg. The load (direct drive motor) can cause a moment to 350 Nm. Overall built proportions of the device are 1,5 x 2,5 m.