VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2016
Počet stran 72
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo gri0023
Jméno David
Příjmení Grigarčík
Tituly
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukce pneumatické upínky
cizojazyčně Design of Air Clamp
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pneumatické upínky. Na základě požadavků, byly navrhnuty 3 varianty řešení. Pomocí hodnotové analýzy byla vybrána optimální varianta. Dále je v práci popsána úprava stlačeného vzduchu a schéma pneumatického obvodu. Na závěr práce jsou zhotoveny výpočty na kontrolu čepů a technologický postup všech komponentů.

cizojazyčně

This thesis deals with the structural design of pneumatic Clamps. Based on the requirements, they were suggested three alternatives. Use value analysis was chosen the best option. The work also describes the treatment of compressed air and pneumatic circuit diagram. In conclusion, the calculations are made on the control pins and technological progress of all components.

Dosažené výsledky česky

Rozměry: 329 x 80 x 107, hmotnost: 1,6 kg, cena: 5938,6 Kč, maximální namáhání čepů: 7853,98N, samosvornost upínky

cizojazyčně

Dimensions: 329 x 80 x 107 Weight: 1.6 kg, price: CZK 5,938.6, a maximum stress pins: 7853,98N, self-locking clamps