VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2016
Počet stran 61
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo pod0090
Jméno Lukáš
Příjmení Podešva
Tituly
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční řešení dvouprstého angulárního chapadla
cizojazyčně Design of Two-Finger Parallel Gripper
Abstrakt česky

V bakalářské práci se zabýváme konstrukčním řešením dvouprstého paralelního chapadla. V rešerši práce jsme popsali kinematické struktury, způsoby pohonu a varianty chapadel dostupných na trhu. Následně jsme vytvořili variantní řešení kinematické struktury. Na základě hodnotové analýzy a konstrukčních požadavků jsme vybrali strukturu, kterou jsme detailně vymodelovali v systému Creo. Určili jsme potřebné síly pohonu a vybrali vhodný typ, dále jsme provedli optimalizaci modelu na základě analýzy v programu ANSYS a specifikovali nakupované komponenty. Kompletní výkresová dokumentace, kontrolní výpočty, pohledy na model a 3D model jsme umístili do příloh bakalářské práce.

cizojazyčně

In this thesis we describe construction of Two-Finger Parallel Gripper. In the background research we have described kinematic structures, methods of drive and variations of grippers avaliable on market. Subsequently we have created different solutions of kinematic structures. On the basis of the analysis and construction demands, we have choosen structure, which we have made in the system Creo. We have established needed powers of drive and chose ideal type, afterwards we optimised model on the basis of analysis in the program ANSYS. We specified already purchased components. Complete drawing documentation, controlling calculation, views on the model and 3D model are placed in the attachments of the thesis.

Dosažené výsledky česky

rozevření čelistí 0-100[mm], hmotnost 0,5[kg], uchopovací síla 100[N], metoda výroby – 3D tisk

cizojazyčně

gripping stroke 0-100[mm], weight 0,5[kg], gripping force 100[N], production method – 3D print