VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2016
Počet stran 54
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo huc0018
Jméno Daniel
Příjmení Huczala
Tituly
Vedoucí Ing. Ján Babjak, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh optimalizace elektroniky robotu ARES
cizojazyčně Optimizing the Electronics of ARES Robots
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá elektronikou robotu ARES. V prvních kapitolách práce jsou popsány jednotlivé součásti, které elektronický systém tvoří. Je vysvětlena aktuální podoba a způsob řízení robotu. Zahrnut je zevrubný výkres elektronického zapojení. V druhé části jsou zmíněny možnosti optimalizace elektroniky. Jedna z navržených variant, v podobě užití platformy Netduino jako hlavního řídicího prvku, je rozpracována. Objasněna je problematika přenosu dat v počítačové síti a přes sériové rozhraní. Součástí práce jsou praktické aplikace pro komunikaci mezi stanicí operátora a robotem, vypracované v programovacím jazyce C#.

cizojazyčně

Bachelor thesis is dealing with electronics of ARES robots. In the first chapters are described individual components which form electronic system. The actual form and method of robot driving is explicated. It contains a detailed electronic connection scheme. In second part are mentioned electronic optimizing possibilities. One of suggested options, using Netduino platform as main driving component, is partly done. Issues covering data transmission in computer network and through serial interface are explained. Practical applications for communication between robot and operator’s computer are done in C# programming language and included.

Dosažené výsledky česky

V rámci práce byl analyzován současný stav elektroniky robotu Ares se stručným popisem jednotlivých částí. Zpracován a přiložen je také podrobný výkres zapojení jednotlivých elektronických prvků. V další části práce byly zmíněny některé nedostatky elektronického subsystému a navrhnuty možnosti optimalizace v těchto oblastech. Přistoupilo se k řešení dvou problémů - zvolená varianta k rozpracování sestávala v nahrazení hlavního řídicího počítače mikrokontrolérem Netduino. Výhody řešení jsou např.: optimalizace řízení po softwarové stránce, záměna ovládání přes Bluetooth technologií umožňující Wi-Fi komunikaci, úspora místa a hmotnosti. Byly vytvořeny dvě aplikace v programovacím jazyce C# s podporou platformy .NET Framework. Jedna z nich běží na počítači operátora (řídicí program) a komunikuje skrze protokol TCP/IP s druhou aplikací, která je spuštěna na Netduinu. Pro demonstraci funkčnosti komunikace je mikrokontrolér schopen ovládat za pomoci sériového rozhraní na základně povelů operátora subsystém podvozku.

cizojazyčně

Electronics of Ares robots was analysed and its parts were concisely described. Detailed electronic connection scheme is included. Some lacks of electronic system were mentioned and possibilities of optimization were suggested. Two problems were solving in the next steps – chosen variant to be partly done contained exchange of main computer for microcontroller Netduino. Several advantages: optimizing software and replacing Bluetooth control for Wi-Fi. Two applications in C# programming language with support of .NET Framework platform were done. One of them runs on operator’s computer (controlling program) and communicates via TCP/IP protocol with second one, which is launched on Netduino. The functionality of it is demonstrated by controlling robot’s chassis subsystem trough TCP/IP and serial communication.