VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 61
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo tiz0005
Jméno Adam
Příjmení Tížek
Tituly Bc.
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
 
Název práce česky Konstrukční řešení křesla s podporou zvedání pacienta do stojící polohy
cizojazyčně Design of the Chair with Sit-to-Stand Support
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem křesla, které má za úkol snížit námahu osoby při pohybu do stoje. Úvod práce je zahájen průzkumem současných řešení této problematiky v různých cenových hladinách. Po stanovení požadavkového listu je proveden variantní návrh konstrukce křesla. Varianty jsou porovnány pomocí stanovených kritérií a následně je vybrána varianta optimální.

cizojazyčně

This master thesis is focused on designing a chair that reduces elder’s people effort when getting to standing position. The first part of this thesis is compiled research of current solutions in a different price levels. After requirements were established there is a design of possible variants. Variants are compared based on chosen criteria, which leads to choosing the optimal variant.

Dosažené výsledky česky

Na základě požadavků je vypracováno křeslo, které pomáhá člověku při pohybu do stojící polohy. Optimální varianta je podrobně vypracována použitím nakupovaných komponent. Kontrola byla provedena pomocí výpočtů a pevnostních analýz. Na závěr byla zpracována výkresová dokumentace všech konstrukčních celků a vybraných vyráběných dílů.

cizojazyčně

Based on requirements there has been designed a chair with sit-to-stand support. Optimal variant is shaped into its final form with the use of purchased components. Final solution was checked with calculations and stress analyses. Thesis is concluded with drawing documentation of all subassemblies and chosen manufactured parts.