VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 64
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo fuc0015
Jméno Marek
Příjmení Fuciman
Tituly
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční řešení odpruženého závěsu kola mobilních robotů
cizojazyčně Design of the mobile robots wheel suspension
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením odpruženého závěsu kola mobilního robotu s integrovaným pohonem. Úvod je věnován rešerši na téma zavěšení kol automobilů a odpružení horských kol. Následuje výpočet potřebného výkonu pohonné jednotky na základě podmínky rozjezdu robotu do kopce. Výsledky jsou použity pro zpracování dvou detailních konstrukčních řešení a pomocí vícekriteriální analýzy je vybráno vhodnější řešení. Na závěr je provedena silová analýza, jejíž výsledky jsou aplikovány při pevnostních výpočtech kritických uzlů.

cizojazyčně

The bachelor thesis is focused on the design of the mobile robots wheel suspension with integrated drive unit. Introduction is devoted to research on topics of automotive wheel suspension and mountain bike suspension. Next part is concerning about calculation of required drive performance based on condition of robot uphill acceleration. The results are used for two engineering designs and more suitable solution is chosen by multiple criteria analysis. In conclusion, the force analysis is performed and the results are applicated to strength calculation of critical nodes.

Dosažené výsledky česky

V bakalářské práci bylo navrženo konstrukční řešení zavěšení kola mobilního robotu. Na základě výpočtů byla navržena pohonná jednotka a konstrukční řešení. Nakonec byly provedeny pevnostní výpočty a simulace.

cizojazyčně

In the bachelor thesis, a design solution of a mobile robot wheel suspension was proposed. On the basis of calculations, a drive unit and construction was designed. Finally, strength calculations and simulations were performed.