VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 65
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo ska0102
Jméno Jiří
Příjmení Skalický
Tituly
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční řešení mechanismu pro nastavení polohy sedáku u invalidního vozíku
cizojazyčně Design of the Mechanism for Adjusting of the Seat Position on Wheelchair
Abstrakt česky

Cílem bakalářské práce je návrh mechanismu invalidního vozíku, který by zamezil vozíčkáři v překlopení na nakloněné plošině tak, aby těžiště vozíku s invalidou bylo mezi svislicemi, procházejícími body dotyku předních a zadních kol se zemí, ve směru působení gravitace.

cizojazyčně

The goal of the bachelor thesis is to propose a wheelchair mechanism that would prevent wheelchair users against overturn on an inclined platform in such a way that the center of gravity of the wheelchair is between verticals passing through the points of contact of the front and rear wheels with the ground in the direction of gravity.

Dosažené výsledky česky

Vozík je navrhnut tak, aby dokázal vyjet sklon nakloněné plošiny 31,5° se sedadlem vodorovně se zemí. Pro vyjetí sklonu 35° bude zapotřebí, aby sedadlo spolu s pacientem bylo nakloněno o zbývajících 3,5° dopředu. Pro tažení vozíku po nakloněné plošině je na pohyblivé trubce umístěn otvor pro možnost uchycení lanka s karabinou.

cizojazyčně

The wheelchair is designed to lift the inclined platform 31.5 ° with the seat horizontally to the ground. To achieve a 35 ° pitch, the seat and the patient will be tilted for the remaining 3.5 ° forward. For pulling the wheelchair on a tilted platform, a hole is placed on the movable tube for the possibility of attaching a cable with a carabine.