VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 60
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hrb0052
Jméno Dominik
Příjmení Hrbáč
Tituly
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční řešení lineárního pojezdu průmyslového robotu IRB 140
cizojazyčně Design of the Industrial Robot IRB 140 Linear Unit
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením lineárního pojezdu průmyslového robotu IRB 140. V úvodu jsou uvedeny varianty lineárních pojezdů a způsob jejich pohonu. Byly vybrány tři varianty, které se liší způsobem pohybu. Na základě hodnotové analýzy je vybrána nejlepší varianta. Tato varianta byla detailně rozpracována v PTC Creo Parametric. Jednotlivé komponenty, jako např. motor, řemen, atd. byly výpočtem vhodně navrženy a zkontrolovány. Celé řešení je doloženo výkresovou dokumentací v rozsahu určeném vedoucím práce.

cizojazyčně

This thesis deals with construction of the industrial robot IRB 140 linear unit. In the beginning of the thesis you are given variants of linear units and ways of their movement. Three variants, which differ in the way of movement, were selected. On the basis of the value analysis I chose the best variant. This linear unit was in detail developed in PTC Creo Parametric. The particular components, for example: the engine, the belt, etc., were suitably designed by calculations. The final solution is documented by drawing documentation in the range given by the head of the bachelor thesis.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem této práce je lineární pojezd dlouhý 2 metry. Pohyb zajišťují vozíky s kuličkami. Přesun je uskutečňován pomocí ozubeného řemene, poháněného servomotorem. Rychlost přesunu je 0,46 m/s. Aretace v koncových polohách zajišťuje přesné umístění robota.

cizojazyčně

The result of this thesis is 2 meter long linear unit. The movement provide bearing blocks with rolling elements. The move from one end to the other is provided by the timing belt powered by the servo. Speed of the unit is 0,46 m/s. In the end positions is the locking position mechanism for the exact location of the robot.