VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 58
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo joc0020
Jméno Jan
Příjmení Jochec
Tituly Bc.
Vedoucí Ing. Ján Babjak, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Zdrojový subsystém pro mobilní robotiku
cizojazyčně Power Subsystem for Mobile Robotics
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá vývojem univerzálního zdrojového subsystému pro mobilní robotiku. V práci byla nejprve provedena rešerše typů akumulátorů a dostupných řešení bateriového managementu, včetně realizace konkrétního BPS firmy Texas Instruments. Následně byly specifikovány požadavky na kompletní zdrojový modul pro mobilní roboty s 24V napájecí sítí, tento modul byl navržen a vyroben. Zdrojový modul zahrnuje Battery Management Systém (BMS), mikrokontrolér (MCU) a další komunikační, napájecí a měřící periferie.

cizojazyčně

This master thesis concerns design and realization of universal power supply module for mobile robotics. First, a brief research of battery types and available solutions of battery management systems has been performed, including realization of specific BPS module of the Texas Instruments company. Then, supply module total requirements has been specified for 24V supply network robots, this module has been designed and manufactured. Supply module contains Battery Management System (BMS), microcontroller (MCU) and other communication, supply and measurement peripheries.

Dosažené výsledky česky

Bylo navrženo schéma zapojení zdrojového modulu, který zahrnuje BMS, řídicí MCU, napájecí a měřící obvody a komunikační periferie. Všechny tyto systémy byly poté integrovány na desku plošných spojů, která byla následně realizována a byly otestovány její funkce. Pro demonstraci některých funkcí a snadnější integraci modulu do mobilního robotu byla vytvořena aplikace pro PC. V průběhu návrhu byl kladen zvýšený důraz na univerzálnost, proto je možno tento modul využít v široké škále robotických aplikací.

cizojazyčně

Electrical schematic of the supply module has been designed, including BMS, MCU, supply and measurement circuits and communication peripheries. Subsequently, all mentioned systems has been integrated to single PCB, which has been manufactured and tested. For demonstrational purposes and easier implementation of this module to a mobile robot, PC application has been created. In the design part, increased effort has been given into universality, thus the module is easily usable in wide range of robotic applications.