VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2018
Počet stran 122
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kre0254
Jméno Tomáš
Příjmení Krejčí
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Vytvoření robotizovaného pracoviště v simulačním prostředí RobotExpert
cizojazyčně Design of the Robotized Workcell Using the Simulation Software RobotExpert
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá metodikou tvorby robotizovaných pracovišť v simulačním prostředí softwaru RobotExpert z produktové řady Tecnomatix Siemens PLM. V úvodu jsou naznačeny aktuální požadavky trhu na právě probíhající čtvrtou průmyslovou revoluci označovanou jako Průmysl 4.0. Následně je vysvětleno, proč je RobotExpert jedním z důležitých nástrojů rozvíjejícího se průmyslu. V práci jsou popsány pracovní postupy a vysvětleny důležité funkce softwaru. Součástí práce jsou taktéž video-postupy pro nejčastěji využívané robotické aplikace. Z práce se tak stává vhodný studijní materiál pro všechny zájemce o simulace a off-line programování průmyslových robotů. Díky velké podobnosti systému lze získané poznatky uplatnit nejen pro práci se softwarem RobotExpert, ale také pro software Process Simulate a obdobné produkty z řady Tecnomatix.

cizojazyčně

This thesis focuses on the methodology of creating robotized workplaces in the simulation interface of RobotExpert software from the Tecnomatix product line by Siemens PLM. The introduction outlines current market requests for the ongoing fourth industrial revolution called Industry 4.0. Subsequently, it explains the crutial role of RobotExpert in the emerging industry. The core of the thesis consists of detailed description of working procedures and explains important software features. The work also includes video-procedures for the most commonly used robotic applications. Thus, the thesis becomes suitable study material for all those who are interested in simulations and off-line programming of industrial robots. Thanks to great similarity between systems it is possible to apply gained knowledge not only in work with RobotExpert software but also for similars products from Tecnomatix series.

Dosažené výsledky česky

Byl vytvořen metodický návod softwaru RobotExpert. Jsou zde popsány jednotlivé funkce na jejichž základě jsou rozpracovány čtyři praktické úlohy. Úlohy doprovází videa s pracovními postupy a ukázkami. Práce je vhodným výukovým materiálem.

cizojazyčně

The RobotExpert manual was created. There are described individual functions, which form the basis for four practical tasks. The tasks also contain videos with workflows and demos. Work is a recommended as teaching material.