VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2018
Počet stran 97
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo dzi0015
Jméno Jan
Příjmení Dziak
Tituly Bc.
Vedoucí Ing. Ján Babjak, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Bezpečnost při návrhu automatizovaných systémů
cizojazyčně Safety in the Design of Automated Systems
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá bezpečností robotizovaných technologických i netechnologických pracovišť. V diplomové práci je uveden přehled základních norem pro bezpečnost. Práce vysvětluje možnosti zabezpečení. Poznatky z norem a směrnic o bezpečnosti pracovišť a strojních zařízeních jsou aplikovány na navržené pracoviště. Pro pracoviště je vytvořena analýza rizik. V diplomové práci jsou uvedeny tři metody tvorby analýzy rizik. Následně je vybrána optimální metoda. Na základě zjištěných rizik je pracoviště zabezpečeno.

cizojazyčně

The thesis deals with the safety of robotized technological and non-technological workplaces. The thesis contains basic safety standards. The thesis explains safety options. The knowledge of standards and guidelines on workplace safety and machinery is applied to the proposed workplace. A risk analysis is created for the workplace. Three methods of risk analysis are presented in the thesis. Subsequently, the optimal method is selected. Based on the identified risks, the workplace is secured.

Dosažené výsledky česky

Byla provedena analýza základních norem a bezpečnostních prvků. Je proveden popis norem a bezpečnostních prvků. Poté bylo navrženo robotizované pracoviště. Na pracoviště se aplikovala analýza rizik. Práce obsahuje tři metody zpracování analýzy rizik. Je vybrána optimální metoda. Podle vybrané metody, je pracoviště zabezpečeno.

cizojazyčně

Basic standards and security devices were analyzed. A description of standards and safety devices is made. Then a robotized workplace was designed. Risk analysis was applied to the workplace. The thesis contains three methods of risk analysis. The optimal method is selected. According to the chosen method, the workplace is secured.