VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2018
Počet stran 68
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo osc0011
Jméno Petr
Příjmení Oščádal
Tituly Bc.
Vedoucí doc. Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Senzorický a navigační subsystém pro mobilní robot
cizojazyčně Sensor and navigation subsystem for mobile robot
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá analýzou robotu, prostředí a simulačním programem. Z této analýzy je stanoven požadavkový list. Následně jsou vytvořeny simulační modely robotu a prostředí. Je navrhnut senzorický subsystém, který umožňuje detekci překážek a lokalizaci robotu. K systému je v závěru vytvořena řídící aplikace pro operátora.

cizojazyčně

The thesis deals with the analysis of robot, surroundings and simulation program. The requirement sheet is based on this analysis. Then were created simulation models of robot and surroundings. A sensory subsystem is designed to detect obstacles and locate the robot. At the end is created a control application for the operator for the system.

Dosažené výsledky česky

Byly vytvořeny simulační modely robotu a prostředí. Pro tento systém byl navržen senzorický subsystém, který umožňuje detekci překážek a lokalizaci robotu. Následně byl vytvořen navigační subsystém, který umožňuje plánování trajektorie a autonomní jízdu. K ovládání robotu byla vytvořena operátorská aplikace.

cizojazyčně

Simulation models of robot and surroundings were created. A sensory subsystem was designed for this system to detect obstacles and locate the robot. Subsequently, a navigation subsystem was created to allow path planning and autonomous driving. An operator application was made to control the robot.