VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2018
Počet stran 72
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo fuc0015
Jméno Marek
Příjmení Fuciman
Tituly Bc.
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant Ing. Tomáš Chlopčík
 
Název práce česky Konstrukční a cenová optimalizace sklopného mechanismu ručních madel porodní postele AVE2
cizojazyčně Design and cost optimalization of hand holder reclining mechanism on birthing bed AVE2
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením mechanismu sklopného madla určeného pro porodní postel AVE2 vyvíjené a vyráběné firmou BORCAD Medical a.s. Úvod je věnován analýze současného stavu sklopných madel a rešerši o již zmíněné firmě. V dalším kroku je definován vhodný úchop a jeho parametry, zpracování dvou konstrukčních variant mechanismu a jejich realizace. Na základě hodnotové analýzy je vybrána vítězná varianta, na kterou je zpracována analýza rizik. Funkčnost mechanismu byla ověřena sérií ověřovacích zkoušek. V závěru práce je provedeno ekonomické zhodnocení vybrané varianty.

cizojazyčně

The master thesis is focused on the design and cost optimization of hand holder reclining mechanism on birthing bed AVE2 developed and produced by company BORCAD Medical a.s. Introduction is devoted to reclining holders present state analysis and research of company. Definition of convenient grip and its parameters, processing of two engineering designs and their manufacturing are made in the next step. The winning variant is chosen by value analysis and also the risk analysis is made. Functionality of the mechanism was verified by series of tests. In conclusion, the economical evaluation of the wining variant is performed.

Dosažené výsledky česky

Byly navrženy a vyrobeny dva sklopné mechanismy ručního madla. Hodnotovou analýzou byla vybrána vhodnější varianta a na tu byla aplikována analýza rizik. Pro ověření bezpečnosti byl mechanismus otestován cyklickými zkouškami. V závěru je provedeno ekonomické zhodnocení.

cizojazyčně

Two reclining mechanism od hand holder have been designed and manufactured. More suitable option was selected by the value analysis and a risk analysis was applied. To verify security, the mechanism was tested by cyclic tests. In conclusion, an economic evaluation is carried out.