VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2019
Počet stran 87
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo var0062
Jméno Luboš
Příjmení Varecha
Tituly
Vedoucí doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh pásového dopravníku pro přepravu olejových pump
cizojazyčně Construction Design of Belt Conveyor for the Transport of Oil Pumps
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku. V úvodu analyzuji současný stav problematiky. Na základě požadavkového listu a popisu přepravované pumpy byly rozpracovány čtyři varianty, z nichž byla kriteriální analýzou vybrána optimální varianta. Tato varianta byla detailně vymodelována ve 3D a byla vypracována technická dokumentace. Výpočet navrženého konstrukčního řešení byl proveden podle ISO 5048. Navržené konstrukční řešení využívá komerčně dostupných komponent a bylo ověřeno kontrolními výpočty.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with the design of the belt conveyor. In the introduction I analyze the current state of the topic. Four variants were developed based on the request sheet and the pumps description, from which the optimal variant was chosen by the criteria analysis. Variant was modeled in 3D and technical documentation was prepared. The calculation of the design solution was carried out according to ISO 5048. The design solution uses commercially available components and has been verified by control calculations.

Dosažené výsledky česky

Byly vytvořeny čtyři varianty a kriteriální analýzou nalezena optimální varianta. Navržený dopravník je poháněn krokovým motorem skrze šnekovou převodovku. Navrženo bylo boční vedení pump, zabraňující převržení. Navržené řešení je osazeno indukčními snímači pro detekci přepravovaných pump. Podle normy ISO 5048 byl vypočten potřebný výkon a byly provedeny kontrolní výpočty namáhaných dílů.

cizojazyčně

Four variants were created and the optimal variant was found by the criteria analysis. The designed conveyor is driven by a stepper motor using the worm gearbox. Sideway rails were designed to prevent tipping. The proposed solution is equipped with inductive sensors for the detection of transported pumps. The required power has been calculated according to ISO 5048 and inspection calculations of stressed parts have been performed.