VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2018
Počet stran 96
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kan0147
Jméno Lukáš
Příjmení Káňa
Tituly Bc.
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Efektory pro kolaborativní robotizovaná pracoviště
cizojazyčně End Effectors for Collaborative Robotics Workplaces
Abstrakt česky

Tato diplomová práce pojednává o návrzích koncových efektorů pro kolaborativní robotizovaná pracoviště. Je zde proveden návrh řešení pro každé pracoviště, zhodnocení návrhu, detailní rozpracování, výpočet kritických uzlů efektorů a pevnostní analýzy funkčních částí efektorů. Je zde řešena problematika návrhu, bezpečnosti a implementace návrhu na daný kolaborativní robot, v rámci této problematiky je zde popsána i realizace a testovaní navržených řešení.

cizojazyčně

This diploma thesis deals with the design of the end effectors for collaborative robotics workplaces. There is given a solution for each workplace including, design evaluation, detailed elaboration, calculation of critical (sub)parts of effectors and strength calculation of functional components of the effectors. There are solved the issue of design, security, and implementation of the proposal for a chosen collaborative robot. In this case an implementation and testing of the proposed solutions is discussed.

Dosažené výsledky česky

U pracoviště A se jednalo o zakládání tvarově složitého OM do přepravního boxu s omezeným prostorem pro manipulaci. Byla provedena analýza tohoto pracoviště, popis OM a daného úkolu. Pracoviště B slouží k zakládání dvou rozdílných OM a následnou manipulaci vniklé sestavy z těchto OM. Pro tento úkol byly vytvořeny koncepční návrhy s následnou realizací a testováním. Pro pracoviště C byly vytvořeny koncepční návrhy pro daný úkol bin-pickingu. Pro tento úkoly bylo vybráno vhodné řešení k detailnímu zpracování. Toto řešení bylo realizováno, testováno a upravováno až do finálního konstrukčního řešení.

cizojazyčně

At workplace A, it was about handling a complicated OM into a transport box with limited handling space. An analysis of this workplace, a description of the OM and the engaged task. Workstation B serves for handling two different OMs and the next manipulation of the incurred assembly from these OMs. Conceptual designs were created for this task, followed by implementation and testing. For workplace C, was created conceptual designs for the bin-picking. A suitable solution for detailed treatment was selected for this task. This solution was implemented, tested and modified to the final design solution.