VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2018
Počet stran 75
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mlo0006
Jméno Jakub
Příjmení Mlotek
Tituly Bc.
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Rozšíření funkcionalit mobilního robotu Viper
cizojazyčně Functionalities Enhancement of the Mobile Robot Viper
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá rozšířením funkcionality mobilního robotu Viper. V úvodu je popsán aktuální stav robotu z pohledu konstrukce, hardwaru a jeho zapojení. Následně je uveden požadavkový list pro novou verzi robotu. Dále jsou uvedeny varianty nového hardwaru pro plnění požadavků, jejich popis a výběr varianty pro realizaci. Realizace je popsána z hlediska změn na 3D modelu robotu. Z těchto změn jsou pak realizovány mechanické úpravy na struktuře podvozku a nástavby. V práci je uveden použitý hardware a jeho zapojení. Následně jsou popsány softwarové uzly pro funkci hardwaru. V závěru jsou uvedeny nové parametry robotu, jejich srovnání s původní verzí a náměty pro další rozvoj systému.

cizojazyčně

The thesis deals with the extension of the functionality of the Viper mobile robot. The introduction describes the current state of the robot in terms of construction, hardware and its involvement. The following is a requirement sheet for the new version of the robot. The following are the variants of the new hardware for meeting requirements, their description and selection of the implementation option. The implementation is described in terms of changes to the 3D model of the robot. From these changes, mechanical adjustments are made to the chassis and superstructure structure. The work includes the hardware used and its wiring. Next, the software nodes for the hardware function are described. At the end of the thesis there are new parameters of the robot, their comparison with the original version and suggestions for further development of the system

Dosažené výsledky česky

Byla provedená analýza a zadokumentování aktuálního stavu MR Viper z pohledu konstrukce a hardwaru. Na základě analýzy byly specifikovány nové požadavky na systém. Dále byly navrženy tři varianty nového hardwaru a jeho zapojení pro plnění nových funkcí. Pro vybranou variantu byly upraveny a vytvořeny mechanické komponenty. Vybraný hardware byl odzkoušen a byly pro něj vytvořeny softwarové balíky. Robot byl z upravených a nových dílů sestaven a následně byl systém oživen jako celek.

cizojazyčně

An analysis and documentation of MR Viper's current state of construction and hardware was performed. Based on the analysis, new system requirements were specified. In addition, three variants of the new hardware and its involvement for new functions were designed. Mechanical components have been modified and created for the selected variant. The selected hardware has been tested and software packages have been created for it. The robot was assembled from modified and new parts and subsequently the system was revived