VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2018
Počet stran 65
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo spu0035
Jméno Tomáš
Příjmení Spurný
Tituly
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant Kamil Horák
 
Název práce česky Návrh efektoru robotu s proměnnou šířkou úchopu a velkou silou
cizojazyčně Design of a Robot Effector with Variable Grip Width and Great Force
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem efektoru s proměnnou šířkou a velkou silou úchopu. V úvodu jsou uvedeny současné možnosti řešení na trhu a dostupné způsoby mechanismů pro uchopování objektů manipulace. Na základě tohoto průzkumu je zhotovena vícekriteriální analýza, podle které byla ze čtyř variant řešení vybrána optimální varianta. Následně jsou popsány prvky optimální varianty s potřebnými výpočty. V závěru jsou vypočteny výrobní náklady navrženého efektoru.

cizojazyčně

Bachelor thesis is dealing with design of a robot effector with variable grip width and great force. The introduction compares accesible options to this day available on market and possible mechanisms for gripping objects of manipulation. Based on this research was made multi-criteria analysis of four options, from which was chosen the optimal variant. Furthermore are described elements of the optimal variant with necessary calculations. As a part of the conclusion is calculated total cost for production of designed effector.

Dosažené výsledky česky

• Rozměry: 122 x 166 x 479 mm • Hmotnost: 4,49 kg • Rozevření čelistí: 43 až 89 mm • Maximální síla úchopu: 998,6 N • Zdvih pístu pohonu: 36 mm • Ruční nastavování polohy do 3 poloh • Interface pro robot Stäubli TX90XL • Přesné vyhledání objektu manipulace pomocí kamery a laserového snímače

cizojazyčně

• Dimensions: 122 x 166 x 479 mm • Mass: 4,49 kg • Jaw reach: from 43 to 89 mm • Maximal gripping force: 998,6 N • Actuator stroke: 36 mm • Manual position setting for 3 preset positions • Interface for Stäubli TX90XL robot • Accurate search of object of manipulation helps to camera and laser sensor