VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2018
Počet stran 57
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo bem0008
Jméno Jan
Příjmení Bém
Tituly
Vedoucí Ing. Robert Pastor
Konzultant
 
Název práce česky Systém pro ukládání vzorků půdy
cizojazyčně Soil Sample Storage System
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem modulu na ukládání čtyř vzájemně oddělených vzorků půdy. Požadavkový list byl z části vytvořený z pravidel soutěže ERC (European Rover Challenge) a z druhé části mým vedoucím práce. Na začátku práce je provedena rešerše uchovávání vzorků půdy a analýza současného stavu na soutěžním robotu. Z těchto poznatků byly vytvořené tři varianty modulů, tj. nádoba včetně zásobníku. Pro výběr optimální varianty byla použita kriteriální analýza. Vítězná varianta byla vypracována v programu PTC Creo a zkontrolována pomocí výpočtů. Na konci bylo zpracované cenové zhodnocení a vypracovaná výkresová dokumentace jednotlivých obráběných komponent.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with the design of the module for storing four mutually separated soil samples. The list of requirements was based on ERC (European Rover Challenge) competition rules and some of the requirements were added by my thesis supervisor. At the beginning of the thesis, the research of the sample storage systems is described and analysis of the current state of the rover is done. Three variants of the modules were created from this knowledge, i.e. container, including the holder. A critical analysis was used to select the optimal variant. The optimal variant was designed in the PTC Creo program and checked by calculations. At the end the production price was evaluated and drawing documentation of each of the machined parts was created.

Dosažené výsledky česky

V bakalářské práci byl dopodrobna zpracován konstrukční návrh optimální varianty a výběr hardwarových komponent. K vybraným dílům byly sepsány kontrolní výpočty, vytvořena pevnostní analýza a výkresová dokumentace. Dále byla vytvořena cenová kalkulace a blokové schéma zapojení modulu.

cizojazyčně

In the bachelor thesis, the design of the optimal variant and the choice of hardware components was elaborated in detail. Check calculations have been made to the selected parts, a strength analysis and drawing documentation have been created. Furthermore, a price calculation and a block diagram of the module wiring were created.