VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2018
Počet stran 60
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kan0180
Jméno Tereza
Příjmení Kanisová
Tituly
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh ručního teleskopického podavače
cizojazyčně Desing of a Manual Telescopic Grabber
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem ručního teleskopického podavače. Na začátku byly vyhledány podobné výrobky s danou problematikou. Byly srovnány a podle zadaných požadavků bylo navrženo více variant řešení. Na základě kriteriální analýzy byla zvolena optimální varianta a ta dále podrobně rozpracována. K dané vybrané konstrukci byl vypracován 3D model v programu PTC Creo Parametric, technické výpočty, náležitá výkresová dokumentace a cenové zhodnocení celé konstrukce.

cizojazyčně

This bachelor thesis deals with the design of a Manual Telescopic Grabber. At the beginning, similar products dealing with this given issue were found. Then they were compared and more solutions according to the requirements were suggested. Based on the criterion analysis the optimal variant was chosen and elaborated in further detail. For chosen construction a 3D model in the PTC Creo Parametric program, technical calculations, proper drawing documentation and price evaluation of the whole structure were created.

Dosažené výsledky česky

V bakalářské práci jsem dosáhla návrhu ručního teleskopického podavače, kde efektor je ovládán přes servomotor a šnekovou převodovku a výsuv podavače je ruční. Maximální délka při 0 mm sevření efektoru je 2004 mm. Minimální délka při maximálním otevření efektoru je 1367 mm. Podavač váží pouze 1.67 kg a cenový odhad s montáží a výrobou činí 10698 Kč v případě pořízení 3D tiskárny pro tisk komponentů. Čistá cena komponentů je 1949 Kč.

cizojazyčně

In my bachelor thesis I have achieved the design of a Manual Telescopic Grabber , where the effector is controlled by a servomotor and a worm gearbox and the feeder pull-out is manual. The maximum length at 0 mm of the effector clamp is 2004 mm. The minimum length at maximum effector opening is 1367 mm. The Grabber weighs only 1.67 kg and the price estimate with assembly and production is 10698 CZK when a 3D printer is purchased for printing components. The net price of components is 1949 CZK.