VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2018
Počet stran 55
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo ste0390
Jméno Adam
Příjmení Stehlík
Tituly
Vedoucí doc. Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Soft robotika a její aplikace
cizojazyčně Soft Robotics and its Applications
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá tématem Soft robotiky a jeho rozdělením do základních kategorií. První část práce je věnována základním informacím o této problematice, inspiracím, historii a institucím, které se touto problematikou zabývají. Následuje rozdělení Soft robotiky do kategorii. Závěr práce se věnuje současnému stavu a dalším oblastem vývoje.

cizojazyčně

Bachelor thesis deals with the topic of Soft robotics its distribution into individual categories. The first part of the thesis is dedicated basic information about this issue, inspirations, history and institutions which are interested in this topic. Next follows the division of Soft robotics into categories. Last part of the thesis is devoted to the current state of Soft robotics and areas of development in this field.

Dosažené výsledky česky

V bakalářské práci jsem se zabýval tématem Soft robotiky. V první části jsem rozdělil tuto problematiku do jednotlivých kategorií a popsal jsem základní principy, které tyto roboty využívají, jako jsou měkké pohony a ohebná elektronika vhodná pro použití v tomto odvětví. V druhé části práce jsem se věnoval aplikačnímu využití Soft robotiky jako jsou efektory a manipulátory a rozvedl jsem nové možností využití Soft robotů v praxi.

cizojazyčně

In my bachelor thesis, I dealt with the topic of Soft Robotics. In the first part, I divided this issue into different categories and described the basic principles that these robots use, such as soft actuators and flexible electronics suitable for use in this industry. In the second part of my work, I focused on application usage of Soft robotics such as effectors and manipulators and I described new possibilities of using Soft robots in practice.