VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2019
Počet stran 58
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kon0321
Jméno Michal
Příjmení Konečný
Tituly
Vedoucí Ing. Lukáš Podešva
Konzultant
 
Název práce česky Detailní rozpracování modulu balicí linky - Efektor pro sady manipulovaných objektů
cizojazyčně Detailed Development od the Packing Line Module - Effector for Manipulation with Sets of Objects
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá detailním rozpracováním koncového efektoru, který je součástí balicí linky jejíž koncepci navrhoval ve své diplomové práci Ing. David Kubovský. V úvodu práce je rešerše a souhrn veškerých informací o pracovním prostředí efektoru. Na základě zjištěných informací a konkrétních dat byl vytvořen požadavkový list. Pro zachování původní koncepce byly využity původní komponenty a byla provedena náhrada za nevyrobitelné díly. Celková sestava byla doplněna o spojovací materiál, byly provedeny kontrolní výpočty a vypočet uchopovací síly pro zadané objekty manipulace. V příloze je kompletní 3D model efektoru a výkresová dokumentace v daném rozsahu.

cizojazyčně

Bachelor thesis deals with detailed elaboration of the end effector, which is part of the packaging line whose conception designed Ing. David Kubovský in his Master thesis. At the beginning of thesis there is a summary of all information about the working environment of effector. Request sheet was created according to collected information and the specific data. To preserve the original concept was using original components, but the non-manufacturable parts replacement. The overall assembly has been supplemented with fasteners, check calculations have been performed and gripping forces for the specified manipulation objects have been calculated. In the appendix there is a complete 3D model of the effector and a drawing documentation within the specified range.

Dosažené výsledky česky

Byla vytvořena náhrada za nevyrobitelné díly původní sestavy. V důsledku změny konstrukčních rozměrů byly navrženy nové pružiny v souladu s vypočtenými hodnotami. Byl proveden výpočet uchopovací síly a pevnostní výpočty. Práce je doplněna o výkresovou dokumentaci v daném rozsahu.

cizojazyčně

A replacement for non-manufacturable parts of the original assembly was created. Due to the change in design dimensions, new springs were designed in accordance with the calculated values. The calculation of the snap force and strength calculations have been performed. The thesis is complemented by drawing documentation within the given range.