VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2018
Počet stran 92
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo bol0039
Jméno Adam
Příjmení Boleslavský
Tituly
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
 
Název práce česky Konstrukční návrh efektorů pro laboratorní úlohy na robotech ABB
cizojazyčně Design of Effectors for Laboratory Tasks on ABB Robots
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem efektorů pro laboratorní úlohy na robotech ABB. V úvodu je provedena analýza současného stavu laboratorních úloh na robotech ABB v centru robotiky. Je vytvořen přehled stávajících efektorů a objektů manipulace. Jsou definovány požadavky na efektory pro jednotlivé roboty. Na základě předchozí analýzy a definovaných požadavků je vybrán robot, pro který je navržen efektor. Jsou navrženy varianty konstrukčního řešení efektoru. Pomocí vícekriteriální analýzy je vybrána nejvhodnější varianta. Vybraná varianta je podrobně zpracována, doložena technickou zprávou, podrobnými výpočty a úplnou výkresovou dokumentací. V závěru je zhodnocena navržená varianta a vypočteny výrobní náklady navrženého efektoru.

cizojazyčně

This bachelor thesis deals with the construction design of effectors for laboratory tasks on ABB robots. In the introduction, an analysis of the current state of laboratory tasks performed on the ABB robots in the Centre of Robotics is executed, as is an overview of existing effectors and objects of manipulation. Requirements are defined for individual robots. Based on the previous analysis and requirements a robot is chosen. An effector is designed for this robot. Variants of construction design are proposed. Out of these variants, the most appropriate one will be chosen by multi-criterial analysis. The chosen variant is thoroughly handled and processed, backed up by a technical report, detailed calculations and a complete design documentation. The proposed variant is assessed in the conclusion, as are the production costs of the designed effector.

Dosažené výsledky česky

• Rozměry: 199,5 x 67 x 97 • Hmotnost: 0,962 kg • Rozevření čelistí: 0 až 60 mm • Úchopná síla efektoru: 35,958 N • Manuální výměna HWR2031 • Vyměnitelné prsty • Výpočty jsou uvedeny v textové časti • Výkresy jsou doloženy v příloze

cizojazyčně

• Dimensions: 199,5 x 67 x 97 • Weight: 0,962 kg • Jaw reach: from 0 to 60 mm • Effector grip strength: 35,958 N • Manual replacement: HWR2031 • Exchangeable fingers • Calculations are to be found in the text part • The drawings are documented in the appendices