VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2019
Počet stran 61
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mih0048
Jméno Marek
Příjmení Mihálik
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.
Konzultant Ing. Michal Vocetka
 
Název práce česky Dokovací stanice pro robot ABB IRB 14000-YuMi
cizojazyčně Docking station of the Robot ABB IRB 14000-YuMi
Abstrakt česky

Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom dokovacej stanice pre robota ABB IRB YuMi-14000. Cieľom práce je navrhnúť technické riešenie pre robota YuMi s možnosťou nastavenia horizontálnej polohy. Práca vychádza už z existujúceho riešenia pre robota UR 10. Prvá časť práce sa zaoberá popisom robota, analýzou dostupných zariadení pre nastavenie vodorovnej polohy na trhu a stručným opisom aktuálneho riešenia. V druhej časti sú podľa požiadavkového listu navrhnuté tri varianty riešení, z ktorých bola na základe kritérialnej analýzy vybraný vhodný variant. V tretej časti práce je podrobne rozobraný vhodný variant, montáž celej konštrukcie a odhadovaná cena kupovaných i vyrábaných komponentov.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with construction design of a docking station for the robot ABB IRB YuMi-14000. The purpose of this thesis is to design a technical solution for the robot YuMi with the ability to set the horizontal position. The thesis is based on the exist solution for the robot UR 10. The introduction deals with description of the robot, analysis of available systems for horizontal positioning in the market and a brief description of the current solution. In the second part, according to the request sheet, three different solutions are proposed, and the optimal variant is chosen according to a criterion analysis. In the last part of thesis is in detail examined the optimal version, assemble process of the whole construction and estimated pricing of both the purchased and manufactured components.

Dosažené výsledky česky

Hlavná náplň bakalárskej práce bolo vytvoriť dokovaciu stanicu pre robot YuMi s možnosťou nastavenia vodorovnej polohy. Boli navrhnuté tri varianty. Vhodný variant bol podrobne rozpracovaný. Následne sa previedli kontrolné výpočty zvarov a uhlu nastavenia vodorovnej polohy, potom nasledovala montáž a ekonomické zhodnotenie.

cizojazyčně

The main aim of the bachelor thesis was to create docking station of the Robot YuMi with the possibility to set the horizontal position. Three variants were designed. Optimal variant was to evolve closely. As a next step there were made a control calculations of welding and angle of set the horizontal position, after there were processed assemblage and economic evaluation.