VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2018
Počet stran 88
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sme0102
Jméno David
Příjmení Smékal
Tituly
Vedoucí doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Rozšíření 3D tiskárny REBEL II o možnost frézování plošných spojů
cizojazyčně Expansion of the 3D printer REBEL II on the Possibility of PCB Milling
Abstrakt česky

Cílem této bakalářské práce je rozšíření 3D tiskárny REBEL II o možnost frézování plošných spojů. V první části se práce zabývá seznámením se s problematikou, následně byl vytvořen požadavkový list, podle kterého byly navrženy varianty řešení. Kriteriální analýzou byla zvolena nejlepší z navržených variant. Optimální varianta byla podrobněji zpracována, doplněna 3D modelem, kontrolními výpočty a požadovanou výkresovou dokumentací.

cizojazyčně

The aim of this bachelor thesis is to extend the 3D printer REBEL II with the possibility of milling printed circuits. First part of this work is focused to introduce with issues, then a request sheet was created, according to which the solution variants were designed. The best of the proposed variants were chosen by criteria analysis. The optimal variant was further eleborated, supplemented a 3D model, control calculation and the required drawing documentation.

Dosažené výsledky česky

Byl navrhnut přípravek, který se zamění s tiskovou hlavou tiskárny. Poté byly provedeny potřebné kontrolní výpočty a zhotovena technická dokumentace.

cizojazyčně

The structure has been designed, which replace the printer’s printhead. Then the necessary check calculations were performed and the technical documentation was made.