VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2018
Počet stran 53
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo pav0148
Jméno Libor
Příjmení Pavlík
Tituly
Vedoucí Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.
Konzultant Ing. Dominik Heczko
 
Název práce česky Návrh pohonné jednotky ručního transportního vozíku
cizojazyčně Design of the Drive Unit for Hand Trolley
Abstrakt česky

Tato bakalářská práce se zabývá optimálním řešením pohonné jednotky pro ruční transportní vozík. V prvé řadě je práce zaměřena na správnou volbu pohonu na základě výpočtů a správného konstrukčního řešení. Cílem je správná volba konstrukčního návrhu pohonné jednotky, s optimálním řešením všech jejich prvků, včetně jejich uložení.

cizojazyčně

This bachelor thesis presents optimal solution to propultion unit for transport cart, compares them and determines the optimal one. Firstly there is a focus to determine optimal drive, based on calculation and optimal construction design. Object of this determination is to choose best construction design of propultion unit with optimal solution of all its parts and their placing.

Dosažené výsledky česky

Navrhnul jsem pohonnou jednotku pro ruční transportní vozík. Konstrukci jednotky jsem připevnil pomocí nosného ocelového rámu a čepů k původnímu vozíku. Vozík jsem zkontroloval pro jízdu přes nakloněnou rovinu a stanovil maximální možnou rychlost celé pohonné jednotky s vozíkem, omezením maximální výšky těžiště při maximálním požadovaném natáčení.

cizojazyčně

I suggested a drive unit for a manual transport wheelchair. The design of the unit I attached by using the supporting steel frame and pins to the original cart. The cart I checked out for a ride over an inclined plane and established the maximum possible speed of the entire propulsion unit with the cart, limiting the maximum height of the center of gravity at maximum after.