VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 80
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo bed0118
Jméno Radim
Příjmení Bednárik
Tituly
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky SW nástroje pro tvorbu komplexních simulačních modelů robotizovaných pracovišť a jejich základní charakteristiky
cizojazyčně SW Tools for Creation of Complex Simulation Models of Robotic Workstations and their Basic Characteristics
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá softwarovými nástroji pro tvorbu simulačních modelů robotizovaných pracovišť. V úvodu je vytvořen přehled existujících softwarových nástrojů, které jsou dále porovnávány. Na základě informací z odborných publikací jsou popsány hlavní funkcionality těchto softwarů. Je provedena analýza četnosti výskytu jednotlivých softwarů v publikačních databázích. Dále jsou popsány nejvíce citované publikace a příklady použití jednotlivých softwarů. Poslední kapitola obsahuje přehled potřebných parametrů k vytvoření simulačního modelu robotického systému.

cizojazyčně

Bachelor thesis is dealing with software tools for creation of simulation models of robotics workstations. The introduction provides an overview of existing software tools, which are further compared. Based on information from professional publications, the main functionalities of these software are described. An analysis of the frequency of occurrence of individual software in publication databases is performed. The most cited publications and examples of the use of individual software are then described. The last chapter contains an overview of the necessary parameters to create a simulation model of a robotic system.

Dosažené výsledky česky

Byly popsány důležité funkcionality simulačních SW a byl vytvořen jejich tabulkový přehled. Byly vytvořeny grafy popisující četnost výskytu jednotlivých simulačních SW v odborných publikacích. Byly popsány konkrétní použití jednotlivých simulačních SW. Byl zpracován popis všech potřebných parametrů k vytvoření simulačního modelu a je porovnán vliv různých parametrů simulace.

cizojazyčně

Important functionalities of simulation SW were described and their tabular overview was created. Graphs describing the frequency of occurrence of individual simulation SW in professional publications were created. The specific use of individual simulation SW was described. A description of all necessary parameters for creating a simulation model was created and the influence of various simulation parameters is compared.