VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 46
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo chl0079
Jméno Jakub
Příjmení Chlebek
Tituly
Vedoucí Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh demonstračních úloh s robotem UR3
cizojazyčně Proposal of Demonstration Tasks with the Robot UR3
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá tvorbou demonstračních úloh s robotem UR3. Na základě provedené rešerše výukových a demonstračních pracovišť s roboty je navržena komplexní demonstrační úloha montáže převodové skříně. V práci je podrobně popsán vytvořený program robotu a navržené hardwarové doplňky. Práce je v příloze doložena programem robotu, 3D modelem navržených hardwarových doplňků a podrobným návodem pro práci s navrženou úlohou.

cizojazyčně

Bachelor thesis is dealing with creation of demonstration tasks with the robot UR3. Based on the research of educational and demonstrational workstations with robots, the complex demonstration task of gearbox assembly is created. The created robot program and designed hardware accessories are described in detail. The work attachment includes robot program, 3D model of designed hardware accessories and detailed instructions for working with the designed task.

Dosažené výsledky česky

Byla provedena rešerše demonstračních a výukových pracovišť a analýza realizovaného pracoviště s robotem Universal Robots UR3. Na základě analýzy pracoviště a úvodní rešerše byla navržena komplexní úloha montáže převodové skříně demonstrující možnosti robotu UR3 s využitím FT senzoru. Návrh je doložen 3D modely, které byly využity pro výrobu komponent úlohy a vytvořeným programem robotu. K navržené úloze byl vytvořen pracovní návod do cvičení.

cizojazyčně

A research of demonstrational and teaching workstations and an analysis of the implemented workplace with the Universal Robots UR3 robot were performed. Based on the analysis of the workplace and the initial search, a complex task of assembling a gearbox demonstrating the possibilities of the UR3 robot using an FT sensor was proposed. The 3D models of the designs are included, which were used for the production of components used in the task and the created robot program. Work instructions for exercises were created for the proposed task.