VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 133
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo han0265
Jméno Vojtěch
Příjmení Hanke
Tituly
Vedoucí Ing. Zdeněk Zeman
Konzultant
 
Název práce česky Tvorba kovových konstrukcí využitím modulu Framework v Creo Parametric
cizojazyčně Creating metal structures using the Creo Parametric Framework
Abstrakt česky

Tato bakalářská práce se zabývá modulem Framework v PTC Creu Parametric. Účelem bude vytvořit návod čtenářům této bakalářské práce, aby dokázali s Frameworkem pracovat. V úvodu je stručný popis samostatného PTC Creo Parametric. Následně jsou popsány všechny nástroje v modulu Framework, a nakonec jsou vytvořeny tři vzorové ukázky, na kterých lze vidět práci s tímto modulem.

cizojazyčně

This Bachelor thesis deals with the Framework module in PTC Creo Parametric. The purpose is to create a manual for the readers of this bachelor thesis to know, how to work with the Framework. In the beginning, there is a brief description of the PTC Creo Parametric. Then there are described all tools in the Framework module and finally, there are created three sample illustrations where the work with this module is visible.

Dosažené výsledky česky

V první části byla obecně popsána aplikace PTC Creo Parametric a její základní funkce. Následovala charakteristika samotného modulu Framework, ve kterém byly jednotlivé funkce rozepsány. V další kapitole jsou vytvořeny tři vzorové ukázky, na kterých jsou ukázány funkce modulu. Ukázky jsou v podobě návrhu policového vozíku, robotické buňky a parametrizované haly. Tímto vznikla bakalářská práce, díky které se lze naučit pracovat s modulem Framework.

cizojazyčně

The application of PTC Creo Parametric and its basic functions were generally described in the first part. This was followed by a characteristics of the Framework module itself, in which the individual functions were described in depth. In the next chapter, there are created three examples, which show the functions of the module. These examples are in the form of a table trolley design, a robotic cell and a parametric steel structure. This all created a bachelor's thesis, thanks to which it is possible to learn how to work with the Framework module.