VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 65
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kel0035
Jméno Jan
Příjmení Kelar
Tituly
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Zabezpečovací systémy pro robotizovaná pracoviště
cizojazyčně Safety Systems for Robotized Workplaces
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá systémy zabezpečení pracovišť, na nichž jsou využívány průmyslové roboty. V úvodu práce jsou popsány jednotlivé typy zabezpečovacích systémů využívaných v praxi. Další část se věnuje rešerším prací publikovaných na podobné téma. K detailnějšímu popisu zabezpečení konkrétních robotizovaných pracovišť bylo využito výukových pracovišť s roboty z Centra robotiky Katedry robotiky, Fakulty strojní, VŠB – TU Ostrava. U všech těchto pracovišť jsou uvedeny technické specifikace i fotodokumentace jednotlivých bezpečnostních prvků. V poslední části práce je vypracován vlastní návrh bezpečnostních prvků pro modelové robotizované pracoviště dvou vzájemně spolupracujících robotů.

cizojazyčně

Bachelor Thesis is dealing with security systems for industrial robotic workplaces.

In the introduction, individual types of security systems used in practice are described. The next part is devoted to research of works published on similar topics. For a more detailed description of the security of specific robotic workplaces, teaching workplaces with robots from the Robotics Center of the Department of Robotics, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB - TU Ostrava were used. Technical specifications as well as photo documentation of individual safety elements are included for all these workplaces. In the last part of the work, the design of safety elements for a model robotic workplace of two mutually cooperating robots is created.

Dosažené výsledky česky

Byly provedeny rešerše dostupných podkladů k problematice zabezpečení průmyslových robotů. Byly analyzovány jednotlivé typy zabezpečovacích systémů využívaných v praxi. Vypracován byl také podrobný popis bezpečnostních prvků a zařízení včetně technických specifikací čtyř robotizovaných pracovišť. Bylo navrženo zabezpečení modelového pracoviště dvou robotů.

cizojazyčně

Research of available documents on the issue of security of industrial robots was performed. The individual types of security systems used in practice were analyzed. A detailed description of safety elements and equipment was also created, including technical specifications of four robotic workplaces. The security of the model workplace for two robots was designed.