VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 52
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo zaj0099
Jméno Michal
Příjmení Zajíc
Tituly
Vedoucí doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Válečkové dopravníky pro robotizovaná pracoviště
cizojazyčně Roller Conveyors for Robotized Workplaces
Abstrakt česky

ZAJÍC, M. Válečkový dopravník pro robotizovaná pracoviště: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2020. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem válečkového dopravníku pro robotizovaná pracoviště. V teoretické části se nachází analýza současného stavu a rozdělení válečkových tratí s krátkým popisem konstrukce a použití. Válečkové tratě jsou pak dále rozděleny podle možností jejich pohonu. V druhé části práce je konstrukční řešení válečkového dopravníku, který je udělaný podle parametrů v požadavkovém listu. První se určí velikost dopravníku a základní rozměry válečků. Následně probíhá návrh pohonu s výpočtem potřebné síly a výběr dostatečně výkonného motoru. Podle pohonu jsou poté vybrány jednotlivé komponenty tak, aby mezi sebou byli kompatibilní. Komponenty jsou následně detailně zpracované. Dopravník je vytvořen v 3D modelu, ze kterého jsou udělány sestavné a výrobní výkresy.

cizojazyčně

ZAJÍC, M. Roller Conveyors for Robotized Workplaces: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Robotics, 2020. Thesis head: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D The aim of this thesis is analysis and design of roller conveyor for robotized workspaces. In the theoretical part is located analysis of current status, division of roller tracks with short description of construction and usage. Roller conveyors are then divided by their propulsion possibilities. In the next area of this work is constructional solutions of roller conveyor, which is made according to parameters from required sheet. Then there is design of propulsion with calculation of needed force and selection of a sufficiently powerful engine. According to propulsion are then selected individual components in such way, that they are compatible. Components are then detailed. Roller conveyor is created in 3D model, from which are made assembly and production drawings.

Dosažené výsledky česky

Byl navržen dopravník, který slouží pro přepravu krabic na poště. Dopravník je 3 metry dlouhý, ale jeho délku je možno zvětšit pomocí spojení více dopravníků k sobě. Dopravník může přepravovat krabici o max. šířce 1 m a hmotnosti 30kg. Přepravní rychlost je 0,5 m/s.

cizojazyčně

A conveyor was designed, which is used for transportation of boxes at the post office. Conveyor is 3 meters long, but his length can be adjusted by connecting multiple conveyors together. Conveyor can transport boxes of maximum width 1 meter and weight 30 kg. Transportation speed is 0,5 m/s.