VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 73
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo voj0081
Jméno Jiří
Příjmení Vojtíšek
Tituly Bc.
Vedoucí Ing. Daniel Huczala
Konzultant
 
Název práce česky Knihovna modelů běžných prvků robotizovaných pracovišť
cizojazyčně The Model Library of the Common Elements in the Robotized Workplaces
Abstrakt česky

Diplomová práce se skládá z knihovny modelů běžných prvků robotizovaných pracovišť a textové části. Knihovna je vytvořena v prostředí CAD softwaru Creo Parametric a propojena s PLM systémem Intralink běžícím na serveru Katedry robotiky při Vysoké škole báňské. Textová část detailně popisuje práci s jednotlivými softwary zaměřené na tvorbu, editaci a správu modelů. Dále textová část obsahuje manuály pro správce knihovny a její uživatele, což jsou především budoucí studenti VŠB oboru robotiky. Modely knihovny slouží k urychlení tvorby koncepčního návrhu robotických technologických pracovišť.

cizojazyčně

This diploma thesis consists of model library of common robotic workplace elements and a text section. The library was created in CAD software Creo Parametric and is interconnected with university server Intralink by VSB – Technical University of Ostrava, Department of Robotics. The text section describes in detail, how to work with each software focused on creating, editing and managing the models. The text section also contains manuals for library managers and users, which are primarily future students of robotics at VSB. The library models are used for speeding up the creation of the conceptual design of robotic technological workplaces.

Dosažené výsledky česky

Knihovna modelů běžných prvků robotizovaných pracovišť v prostředí Creo Parametric propojená se školním serverem Intralink katedry robotiky. Manuály pro správce knihovny a její uživatele.

cizojazyčně

Library of common elements of robotic workplaces created in software Creo Parametric and connected with the school server Intralink of the Department of Robotics. Manuals for library manager and its users.