VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 79
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo jar0133
Jméno Michal
Příjmení Jarka
Tituly
Vedoucí Ing. Ladislav Karník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Mobilní robotika v bezpečnostních složkách
cizojazyčně Mobile Robotics in Security Forces
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá rešerší v oblasti servisních robotů. V úvodu se pojednává o celkové analýze a rozdělením servisních robotů do kategorií. Navazující část kategorizuje roboty podle typu mobility. Následuje další část zabývající se servisními úlohami. Poté práce pokračuje oddílem zabývajícím se analýzou mobilit podle typu servisních úloh, pak práce dále pokračuje kapitolou popisující statistiku počtu jednotlivých případů. Nakonec práce rozebírá uplatnění určitého robotu k jiným účelům.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with limitations in the field of service robots. The introduction deals with statistical analysis and division of service robots into categories. The following part categorizes robots according to the type of mobility. It offers another section dealing with service tasks. Your work continues in the section dealing with mobilization according to the type of service tasks, then the work continues with the chapter describing the statistics of the number of individual cases. Finally, the work discusses the use of the robot for other purposes.

Dosažené výsledky česky

Vypracovaná analýza současného stavu mobilních servisních robotů.

Vypracovaná analýza mobilních servisních robotů v bezpečnostních složkách ČR.

Vypracovaná analýza zařazení servisních úloh podle typů mobilit.

Vypracovaná statistika počtu mobilních servisních robotů.

Vypracované servisní úlohy související s bezpečnostními sbory.

cizojazyčně

Elaborated analysis of the current state of mobile service robots.

Elaborated analysis of mobile service robots in the security forces of the Czech Republic.

Elaborated analysis of the classification of service tasks according to the types of mobilities.

Developed statistics on the number of mobile service robots.

Developed service tasks related to security forces.