VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 83
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hoz0016
Jméno Lukáš
Příjmení Hoza
Tituly Bc.
Vedoucí doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Zařízení pro ovíjení palet
cizojazyčně Equipment for Wrapping Pallets
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro automatické balení palet do stretch fólie. Byla provedena analýza současného trhu s těmito stroji na základě, které byly vypracovány tři varianty možného řešení. Pomocí vícekriteriální analýzy pak byla vybrána vítězná varianta, která je v práci podrobně rozpracována a popsána. K práci byla rovněž vypracována výpočtová a technická dokumentace a detailní 3D model.

cizojazyčně

The diploma thesis deals with the design of equipment for automatic packaging of pallets into stretch film. Based on analysis of the current available devices on market, three variants of a possible solution were designed. The best variant was selected with the help of multi-criteria analysis. This variant is detailly elaborated and described in the thesis. Computational and technical documentation and a detailed 3D model were also prepared for the work.

Dosažené výsledky česky

Na základě analýzy trhu byly vytvořeny tři možné varianty řešení automatického balení palet do stretch fólie. Pomocí vícekriteriální analýzy byla vybrána vítězná varianta, která byla dále detailně rozpracována. Byl vytvořen 3D model a zpracována technická dokumentace. Na závěr byly některé díly podrobeny pevnostní analýze.

cizojazyčně

Based on the market analysis, three possible variants of the solution of automatic packaging of pallets into stretch film were created. Using multi-criteria analysis, the winning variant was selected and further elaborated. A 3D model was created and technical documentation was processed. On the end, some parts were subjected to strength analysis.