VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 83
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kan0199
Jméno Martin
Příjmení Kantor
Tituly
Vedoucí Ing. Jiří Suder
Konzultant
 
Název práce česky Návrh otočného stolu pro 3D skenování
cizojazyčně Proposal of the Rotary Table for 3D Scanning
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem cenově dostupného 3D skenovacího systému pro neprofesionální využití. Navržený systém se skládá z otočného stolu a jeho příslušenství. V úvodu byla provedena analýza technologií 3D skenování, z nichž jedna byla pro navrhovaný systém vybrána. Na základě vybrané 3D skenovací technologie byl vytvořen požadavkový list. Podle požadavků byly navrženy čtyři varianty řešení. Následně byla dle zvolených kritérií vybrána optimální varianta. Dále byla navržena elektronika. Na závěr byl vytvořen detailní modelu a potřebná technická dokumentace.

cizojazyčně

The Bachelor Thesis deals with the design of 3D scanning system at an affordable price for unprofessional usage. Designed system contains of rotary table and his accesories. In the introduction 3D scanning technologies were analyzed and one of them was choosed for designed system. Based on the choosed 3D scanning technology, the sheet of demands was written. According to the requirements, four variants were developed. Subsequently, the optimal variant was choosed according to the selected criteria. After that the electronics was selected. Finally the detailed model and technical documentation were created.

Dosažené výsledky česky

Výstupem práce je analýza 3D skenovacích metod a konstrukční návrh 3D skenovacího systému, který používá k polohování snímaného objektu otočný stůl. Byla navržena elektronika a vyčísleny celkové náklady.

cizojazyčně

The output of the work is the analysis of 3D scanning methods and design proposals 3D scanning system, which uses a rotary table to position the scanned object. Electronics were designed and costs were quantified.