VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 86
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo syk0040
Jméno Václav
Příjmení Sýkora
Tituly Bc.
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Využití virtuální reality při návrhu a provozu robotizovaných pracovišť
cizojazyčně Virtual Reality as the Supporting Tool for Designing and Operating of Robotic Workstations
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá možnostmi využití virtuální reality v oblasti robotiky a automatizace. V úvodní části práce jsou analyzovány možné způsoby vytváření virtuální reality. Zároveň je identifikován nejvěrohodnější způsob jejího vytváření. Následně jsou dohledána zařízení pro tento způsob vytváření VR, a vybráno vhodné zařízení pro realizaci prezentace možných aplikací prostřednictvím VR. Dále jsou dohledány již realizované aplikace, a vybrán vhodný softwarový nástroj pro prezentace vybraných možností. V tomto nástroji je pak vytvořena simulace převedená do skutečné aplikace. Další vytvořená simulace, která je modifikací původní, je převedena do VR, a jejím prostřednictvím prezentována. Je zde také popsána možnost vytváření trajektorie (programování robotu) pomocí virtuální reality.

cizojazyčně

The diploma thesis deals with the possibilities of using virtual reality in the field of robotics and automation. The introductory part of the thesis analyses the possible ways of creating virtual reality. Also, the most credible way to create it is identified. Subsequently, devices for this method of creating VR are searched for, and a suitable software is selected for the VR presentation of selected possibilities. Furthermore, already implemented applications are searched for, and a suitable software tool for the presentation of these possibilities is selected. Another created simulation, which is a modification of the original, is transferred to the VR, and presented through it. Also, it is described the possibility of creating a trajectory (robot programming) using virtual reality.

Dosažené výsledky česky

Cílem diplomové práce bylo, především na základě dohledaných informací, stanovit či vymezit, a následně prezentovat na konkrétních příkladech, možnosti využití virtuální reality ve strojírenství, konkrétně v oblasti robotiky a automatizace. Byla vytvořena simulace, která byla použita při prezentaci možnosti tohoto využití. Prostřednictvím virtuální reality byla vytvořena další simulace. Toto řešení je další možnou oblastí využití virtuální reality v robotice.

cizojazyčně

The aim of the diploma thesis was, mainly on the basis of obtained information, to determine or define, and then to present on specific examples, the possibilities of using virtual reality in mechanical engineering, specifically in the field of robotics and automation. One simulation was created, which was used to present the possibilities of using the virtual reality. Another simulation was created using the virtual reality. This solution is another possible area of using virtual reality in robotics.