VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 79
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sta537
Jméno Radim
Příjmení Stanek
Tituly Bc.
Vedoucí Ing. Ladislav Karník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh vozíku do vnitřního i venkovního prostředí
cizojazyčně Design of The Carriage for Indoor and Outdoor Environment
Abstrakt česky

Tato diplomová práce pojednává o typech mobilních robotů a o typech jejich podvozků. Je vypracovaná analýza prostředí, na jejíž základě je proveden návrh řešení různých typů podvozků. Je konstrukčně vyřešena optimální varianta s detailním popisem a rozpracováním, výpočty kritických konstrukčních uzlů a pevnostní analýza některých částí. Byly také částečně navrženy elektronické komponenty a popsána funkce celého vozíku.

cizojazyčně

This Diploma Thesis deals with the types of mobile robots and the types of their chassis. The analysis of the environment is prepared, on the basis of which a solution proposal for various types of chassic is made. The optimal variant is structurally solved with a detailed description and elaboration calculations of critical structural nodes and strength analysis of some parts. Electronic components were also partially designed and the function of the whole carriage was described.

Dosažené výsledky česky

Byla vypracována rešerše týkající se problematiky daného tématu což byly podvozky mobilních robotů a jejich principy. Byla vytvořena analýza vnitřního a venkovního prostředí, ve kterém by se vozík mohl pohybovat a na tomto základě a požadavkovém listu byla zhotovena hodnotová analýza třech typů mobilních podvozků, ze kterých byla vybrána optimální varianta s Weinsteinovými koly. Ta byla konstrukčně navržena a vymodelována. Výsledkem práce je navržená konstrukce vozíku, která splňuje požadované parametry.

cizojazyčně

A search was made on the issue of the topic, which were the chassis of mobile robots and their principles. An analysis of the indoor and outdoor environment in which the carriage could move was created, and on this basis and the requirements sheet, a value analys is of three types of mobile chassis was made, from which the optimal variant with Weinstein wheels was selected. It was construction designed and modeled. The result of the work is the designed construction of the truck, which meets the required parameters.