VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 96
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mac0337
Jméno Milan
Příjmení Macek
Tituly Bc.
Vedoucí Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Analýza a úprava stanice pro lepení a klipsování dílů
cizojazyčně Analysis and Modification of the Glue Application and Clipping Station
Abstrakt česky

Bc. Macek, M. Analýza a úprava stanice pro lepení a klipsování dílů: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2019, 96 stran. Vedoucí práce: Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.

Diplomová práce se zabývá možnostmi automatizace manuální stanice, kde na jednotlivé plechy karoserie automobilu operátoři nanášejí lepidlo a poté je zakládají do výrobního procesu. Po založení, jsou díly operátory zaklipsovány a následuje robotické svařování. Úkolem této práce je, aspoň částečně tento proces zautomatizovat a navrhnout vhodné řešení.

Práce obsahuje podrobný popis stávajícího řešení a popisuje jednotlivé technologie. Navrženy byly dva možné způsoby zautomatizování celého procesu, z nichž jeden byl zvolen na základě vybraných kritérií. Vybrané řešení je zde podrobně rozpracováno.

cizojazyčně

Bc. Macek, M. Analysis and Modification of the Glue Application and Clipping Station: diploma thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Robotics, 2019, 96 p. Vedoucí práce: Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.

The diploma thesis deals with the possibilities of automation of a manual station, where operators apply glue to individual sheets of the car body and then put them into the production process. Once set up, the parts are clipped by the operators and robotic welding follows. The task of this work is to at least partially automate this process and propose a suitable solution.

The work contains a detailed description of the current solution and describe the various technologies. Two possible ways to automate the whole process were proposed, one of which was selected on the basis of selected criteria. The selected solution is elaborated in detail here.

Dosažené výsledky česky

V úvodní kapitole této práce byla popsána aktuální technologie robotické lepení a klipsování dílů, využívaná automobilovým průmyslem v dnešní době. Pro možná řešení robotického lepení byl osloven zástupce firmy SCA, specializující se na tuto problematiku.

Řešená oblast, výrobní linky byla v této práci podrobně zanalyzována včetně možnosti vyráběných variant výsledného produktu, technologických procesů a posloupnosti jednotlivých úkonů prováděných operátory jednotlivých pracovišť. Dále byly v diplomové práci vytvořeny plány pro lepení a klipsování. Nedílnou součástí této práce je časový harmonogram činností, simulující reálné časy. Lze se tak přiblížit reálně požadovaným časům jednotlivých činností, ať už operátorů či robotů.

V práci byly navrženy varianty robotizace řešené oblasti. Dle časového vyhodnocení a celkové ceny realizace, byla vybrána varianta B. Tato varianta splňuje požadavek snížení výrobního taktu ze 180 vteřin na 150 vteřin a umožňuje zvýšení výrobní kapacity linky z 430 kusů za den na 516 kusů za den. Výsledná varianta byla rozpracována včetně výběru jednotlivých periferních zařízení, tak i prvků pro zabezpečení řešené oblasti. Na závěr je v této práci představena možnost rozšíření vybrané varianty o další typ finálního produktu.

cizojazyčně

The introductory chapter of this work describes the current technology of robotic gluing and clipping of parts, used by the automotive industry today. A representative of the SCA company, specializing in this issue, was contacted for possible solutions for robotic gluing.

The solved area, production lines were analyzed in detail in this work, including the possibility of produced variants of the final product, technological processes and the sequence of individual actions performed by the operators of individual workplaces. Furthermore, plans for gluing and clipping were created in the diploma thesis. An integral part of this work is a time schedule of activities simulating real times. It is thus possible to approach the realistically required times of individual activities, whether operators or robots.

Variants of robotization of the solved area were proposed in the work. According to the time evaluation and the total price of implementation, variant B was selected. This variant meets the requirement of reducing the production cycle from 180 seconds to 150 seconds and allows to increase the production capacity of the line from 430 pieces per day to 516 pieces per day. The resulting variant was developed, including the selection of individual peripheral devices, as well as elements for securing the area. Finally, this work presents the possibility of extending the selected variant with another type of final product.