VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 27. 07. 2020
Počet stran 49
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo rai0030
Jméno Petr
Příjmení Rais
Tituly
Vedoucí Ing. Robert Pastor
Konzultant
 
Název práce česky Elektronika a řídicí program modulu pro odběr vzorků půdy
cizojazyčně Electronics and Control Program for a Soil Sampling Module
Abstrakt česky

V této bakalářské práci jsem řešil optimalizaci zdrojového kódu pro řízení modulu pro odběr vzorů, který je součástí robota K3P4, vyvíjený studentským týmem RoverOva. Dále jsem navrhl a vizuální uživatelské rozhraní, kterým bude operátor roveru ovládat nádobky na sypký materiál. Těmto úkonům předchází rešerše aktuálního stavu a seznámení se mikrokontroléry, které zpracovávají informace přijaté ze senzorů, a vývojovým prostředím.

cizojazyčně

In this bachelor's thesis, I solved the optimization of the source code for the control of the sampling module, which is part of the K3P4 robot, developed by the RoverOva student team. I also designed a visual user interface that the rover operator will use to control bulk material containers. These tasks are preceded by a search of the current state and acquaintance with the microcontrollers that process the information received from the sensors and the development environment.

Dosažené výsledky česky

Došlo ke zpřehlednění a úpravě kódu pro řízení modulů. Skript tvoří několik záložek dle měřených veličin, přičemž se odkazují na hlavní řídící skript. Tato optimalizace byla odzkoušena na modulu a pracovala dle požadavků. U vizuálního řešení se vybíralo ze 4 variant, přičemž jsem přistoupil k řešení ovládání virtuálními tlačítky v nástroji rviz jenž je součástí ROS.

cizojazyčně

The code for controlling the modules has been clarified and modified. The script consists of several tabs according to the measured quantities, while referring to the main control script. This optimization was tested on the module and worked as required. For the visual solution, there were 4 variants to choose from, and I approached the solution of virtual button control in the rviz tool, which is part of ROS.